HỆ THỐNG SCADA-WEB

Notice: Undefined index: USERID in C:\wamp\www\suco\suco\includes\thongke.php on line 104

Notice: Undefined index: USERID in C:\wamp\www\suco\suco\includes\thongke.php on line 104

Từ ngày: Đến ngày: Tên trạm:
STT Tên trạm Nội dung xử lý sự cố Thời gian xảy ra sự cố Thời gian xử lý Thời gian kết thúc Xoá
           
Trang: